7 topics for english speaking (very useful for high school entrance examination)


BẢY CHỦ ĐỀ NÓI TIẾNG ANH

1. Your favourite entertainment in your free time.
(Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh)
studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning. Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve my english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book, newspaper, magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes including everything : rock, pop, dance …
Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the supermaket example : Big C, Vincom, Metro …
Sometime I go to the zoo, park… but my favourite entertaiment is collection stamp. I collection stamp when I 15 year old. Now I have 500 in collection stamp : bird, tree, person…

Tôi bận học suốt trong tuần, và tôi chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật. Tôi đi đến trường mỗi buổi sáng, đôi khi tôi phải làm việc ngay cả ngày chủ nhật. Và tôi tham dự một lớp học buổi tối cải thiện tiếng anh cho bản thân. Tôi rất bận rộn với việc học tập. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi đọc sách, tạp chí, nghe nhạc. Có nhiều loại âm nhạc có sẵn trên băng như: rock, pop, dance…
Đôi khi, tôi đi mua sắm với bạn bè và người thân. Chúng tôi thường xuyên đi đến các siêu thị như : Big C, Vincom, Metro…
Đôi khi tôi đi đến vườn thú, công viên… nhưng giải trí yêu thích của tôi là sưu tập tem. Tôi sưu tập tem khi tôi 15 tuổi. Bây giờ tôi có 500 con tem bộ sưu tập: chim, cây, người…


2. Your idea of an interesting job.
(Ý kiến của bạn về một công việc thú vị)
To prepare for a good job, we must be highly education acording to me. Most people who are going to do professional work must have additional formal education beyond the high school level.
The amount of time needed for with their education varies acording to me the profesion for with they are preparing themselves. They must go to colleges and universities to became an engineer, a architect, a lawyer a professor, a science.
I opinion an interesting job it tobe helpful to ourselves, our families, our country and the society.
We will be able to choose a career that suits us best and to lead a happy and useful life.
As for my career : I would like to become a businessman. I will travel to foreign countries to transact business, visit various places of interest, contact with all kinds of people and have chances to communicate with them in english.
I hope that my dream would came true in the very near future.

Để chuẩn bị tốt cho một công việc, theo tôi chúng ta phải đánh giá cao giáo dục. Hầu hết những người làm công tác chuyên môn phải có thêm tri thức giáo dục vượt ra ngoài cấp trung học.
Lượng thời gian giáo dục cần thiết của họ thay đổi tùy theo mức chuyên môn nghề nghiệp. Họ phải đi đến các trường cao đẳng và đại học để trở thành một kỹ sư, một kiến trúc sư, một luật sư, một giáo sư, một nhà khoa học.
Ý kiến của tôi về một công việc thú vị là nó hữu ích cho tương lai bản thân, gia đình, đất nước và xã hội.
Chúng ta sẽ có thể chọn một nghề nghiệp phù hợp nhất để sống một cuộc sống hạnh phúc và hữu ích.
Đối với sự nghiệp của tôi : tôi muốn trở thành một doanh nhân. Tôi sẽ đi du lịch ra nước ngoài để giao dịch kinh doanh, tham quan nhiều nơi, liên lạc với tất cả đối tác và có cơ hội để giao tiếp với họ bằng tiếng Anh.
Tôi hy vọng rằng ước mơ của tôi sẽ thành sự thật trong tương lai rất gần.


3. Your favourite sport.
(Môn thể thao bạn yêu thích)
Sport is necessary for everyone. Sport not only brings good heath for every body but also brings joy ment for many elderly to live longer so acording to me. Sport is good for our heath.
Most people like sport. So do I, I like sport because sport is my favourite entertaiment in my free time. Futhermore sport is good health for me.
I like two sport, it is soccer and badminton. When I have free time I play badminton with my roommate. I play soccer at the last week, I play soccer with my friends class room. We are formation the team football. 
I like many football team national example : Manchester United-it football team in england and Real Madrit-it football team in Spain.
I would like to become a footballer.
I wish my dream can be true.

Thể thao là cần thiết cho tất cả mọi người. Theo tôi, thể thao không chỉ mang lại sức khỏe tốt cho cơ thể mà còn mang lại niềm vui cho nhiều người cao tuổi là sống lâu hơn. Thể thao tốt cho sức khỏe của chúng tôi.
Hầu hết mọi người thích thể thao. Tôi cũng vậy, tôi thích thể thao vì thể thao là trò giải trí tôi yêu thích trong thời gian rảnh. Hơn nữa thể thao tốt cho sức khỏe của tôi.
Tôi thích hai môn thể thao, đó là bóng đá và cầu lông. Khi tôi có thời gian rảnh tôi chơi cầu lông với bạn cùng phòng. Tôi chơi bóng đá vào cuối tuần, tôi đá bóng với bạn bè của lớp tôi. Chúng tôi đã hình thành một đội tuyển bóng đá.
Tôi thích nhiều đội tuyển bóng đá quốc gia như : Manchester United-nó là đội tuyển bóng đá ở Anh và Real Madrit-nó là đội tuyển bóng đá ở Tây Ban Nha.
Tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Tôi mong ước mơ của tôi có thể là trở thành hiện thực.


4. What would you do if you were a rich person.
(Bạn làm gì khi bạn trở thành người giàu có)
A rich person. No, I don’t think because I am not rich. But if I were a rich person. I would buy a big house in capital and a new limosine.
Second : I would go to the shopping with my relationship and my friend. We go to the some supermaket pasion, vimac, metro. I would to travel by air, It more comfortable. I would visit to all beautiful places in our country; an around the world : I would travel to Paris, Rome, Newyork, Moscow, China. I would see The Eiffel tower, Vatican city, the Statue of Liberty, the Red Square and the temple Tamahal.
Further more if I were a rich person, I would like go to South Africa see World Cup.

Một người giàu có. Không, tôi không nghĩ như vậy bởi vì tôi không giàu. Nhưng nếu tôi là một người giàu. Tôi sẽ mua một căn nhà lớn tại thủ đô và một chiếc limosine mới.
Điều thứ hai : tôi sẽ đi mua sắm với người thân cùng bạn bè. Chúng tôi đi đến các siêu thị như : Pasion, Vimac, Big C. Tôi sẽ đi du lịch bằng đường hàng không, nó thật thoải mái. Tôi đi thăm tất cả những thắng cảnh của nước tôi; đi vòng quanh thế giới : tôi sẽ đi du lịch đến Paris, Rome, NewYork, Moscow, Trung Quốc. Tôi sẽ nhìn thấy tháp Eiffel, thành phố Vatican, tượng nữ thần tự do, Quảng Trường Đỏ và đền Tamahal.
Hơn nữa nếu tôi là một người giàu có, tôi muốn đi đến Nam Phi xem World Cup.

5. Advantages and disadvantages of living in a big city.
(Những thuận lợi và khó khăn của cuộc sống trong một thành phố lớn)
As we know, living in a big city is supplied move facilities than anywhere esle. However, there are advantages and disadvantages of living in a big city.
First, I think living in a big city dwellers are provided a lot of society services, such as health care, education, good job and they have much chance to contac or work with foreigners, residents can easily travel fast, thanks to good infrastructure. In addtion that, social services help life be easy and comfortable.
On the other hand, people living in a big city have to suffer from many disadvantages : smoke rising from factories and all kinds of vehicle on the streets makes environment polluted and influence people’s health. The noise all day and night makes their minds tense. Traffic jams happen every day.

Như chúng ta biết, sống trong một thành phố lớn được cung cấp phương tiện di chuyển tốt hơn so với bất cứ nơi nào khác. Tuy nhiên, có thuận lợi và khó khăn khi sinh sống tại một thành phố lớn.
Trước tiên, tôi nghĩ rằng cư dân sống trong một thành phố lớn được cung cấp rất nhiều dịch vụ xã hội, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công việc tốt và họ có nhiều cơ hội để liên lạc hoặc làm việc với người nước ngoài, các cư dân có thể dễ dàng đi du lịch nhanh chóng, nhờ vào cơ sở hạ tầng tốt. Bên cạnh đó, dịch vụ xã hội giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái.
Mặt khác, người dân sống ở thành phố lớn phải gánh chịu nhiều bất lợi : khói tăng từ các nhà máy và các loại xe trên các đường phố làm cho môi trường ô nhiễm và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tiếng ồn cả ngày và đêm làm cho tâm trí của họ căng thẳng. Ùn tắc giao thông xảy ra hàng ngày.

1. What are the advantages and disadvantages of TV?
(Những ưu điểm và nhược điểm của truyền hình là gì?)
2. The relationship between parents and their children?
(Các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái?)
3. The traffic problems in our city and how to solve them?
(Vấn đề giao thông trong thành phố của chúng ta & làm thế nào để giải quyết chúng?)
4. The advantages and disadvantages of working at the part time job while studying at a university?
(Những thuận lợi & bất lợi của công việc bán thời gian trong khi học tại 1 trường đại học?)
5. Our environment is bring polluted day by day reasons?
(Môi trường chúng ta ô nhiễm từng ngày, lý do?)
6. Which do you thing is more valuable, health or wealth?
(Bạn nghĩ điều gì giá trị hơn sức khỏe & sự giàu có?)
7. The career you would like to choose after leaving university?
(Bạn thích chọn công việc gì khi rời khỏi trường đại học?)

(SƯU TẦM)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s