TỪ VỰNG VỀ ĐỒ TRANG SỨC VÀ MỸ PHẨM:


diamond-jewelry-trade-retail-and-wholesale-diamond

earring /ˈɪə.rɪŋz/- khuyên tai

ring (s) /rɪŋ/ – nhẫn

engagement ring /ɪnˈgeɪdʒ.mənt rɪŋ/ – nhẫn đính hôn

wedding ring /ˈwed.ɪŋ rɪŋ/ – nhẫn cưới

chain /tʃeɪn/- dây

necklace /ˈnek.ləs/ – vòng cổ

(strand of ) beads/strænd əv biːds/ – chuỗi hạt

bracelet /ˈbreɪ.slət/- vòng tay

watchband /ˈwɔtʃbænd/- dây đồng hồ đeo tay

cuff links /kʌf lɪŋks/- khuy măng sét

tiepin /taɪ.pɪn/ – ghim cài cà vạt

tie clip /taɪ klɪp/ – cái kẹp cà vạt

clip-on earring /klɪp ɒn ˈɪə.rɪŋ/ – khuyên tai gài

pierced earring /pɪəsid ˈɪə.rɪŋ/ – bông tai xỏ

clasp /klɑːsp/ – cái móc, cái gài

post /pəʊst/ – trụ gài

back /bæk/ – chiếc cài phía sau

emery board /ˈem.ər.i bɔːd/ – giũa móng tay

nail polish /neɪl ˈpɒl.ɪʃ/
– thuốc sơn móng tay

eyebrow pencil /ˈaɪ.braʊ ˈpent.səl/ – chì kẻ lông mày

perfume /ˈpɜː.fjuːm/ – nước hoa

mascara /mæsˈkɑː.rə/ – thuốc bôi mi mắt

lipstick /ˈlɪp.stɪk/ – son bôi môi

eyeshadow/aɪ .ˈʃæ.dəʊ/- phấn mi mắt

nail clippers /neɪl ˈklɪp.əs/- đồ cắt móng tay

blush /blʌʃ/ – phấn hồng

eyeliner /ˈaɪˌlaɪ.nəʳ/ – chì kẻ mắt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s