Thể so sánh (Sorry for my laziness :()


Trước hết, khi chúng ta muốn so sánh một đối tượng với đối tượng khác (có thể là một, hai hoặc nhiều đối tượng khác) ta dùng thể so sánh trong Tiếng Anh. Có rất nhiều kiểu nhưng ở đây mình chia ra làm các loại sau:

1. So sánh ngang bằng

E.g 1: Nga đang đi trên đường gặp bạn cũ của cô ấy, Linh.  Năm ngoái Linh bé hơn Lan còn giờ Linh cao bằng Lan. Trong trường hợp này ta nói: Lan is coming to visit her friend, Linh. Last year, Linh was not as tall as Nga, now she is as tall as Nga.

E.g 2: Bố Ly mua cho bé một món quà. Giá tiền món quà ấy bằng với giá tiền mà món quà mẹ Linh mua cho bé. Ta nói: Ly’s father bought her a present. The price of the present is the same as the one which Ly’s mother bought her.

Trong trường hợp 1,2 để muốn nói đến sự ngang bằng giữa đối tượng này (gọi là S1) và dối tượng kia (gọi là S2), ta dùng thể so sánh ngang bằng. Ta có công thức sau:

S1 + V + as + adj + as + S2 + …

thể phủ định:         S1 + do/doesn’t V  + as (s0) +  adj + as + S2 + ….

E.g: Mrs. Hoa is as tall as Mrs. Huong                        =>                Mrs. Hoa is not as tall as Mrs. Huong

Chú ý: Nếu V là is/are/am thì ở thể phủ định nó là isn’t/aren’t/am not

2. So sánh hơn

Ta dùng so sánh hơn khi muốn so sánh 2 hay nhiều sự vật chính xác hơn

E.g:

Nam cao hơn Ba (Nam is taller than Ba)

Hùng học giỏi hơn Thái (Hung learns better than Thai)

Công thức :     S1+ V + comparative + than + S2

*Chú ý: Comparative là thể so sánh hơn của 1 adj hoặc 1 adv. Cách dùng như sau:

– Với các tính từ có 1 âm tiết thì ta thêm đuôi ER đằng sau tính từ

– Với các tính từ có 2 âm tiết trở lên hoặc các tính từ có 1 âm tiết có đuôi thì ta thêm chữ MORE trước tính từ ấy

– Với các trạng từ thì ta thêm chữ MORE trước tính từ ấy

3. So sánh nhất

E.g: Ly là người cao nhất lớp tớ.

Phúc học tốt nhất lớp 7E.

Nhi hát dở nhất trong toàn đội.

Khi ta muốn so sánh sự vật theo chiều hướng nhất thì ta dùng thể so sánh nhất

Công thức : S + V + superlative + O

*Chú ý: Superlative là thể so sánh nhất của 1 adj hoặc 1 adv. Cách dùng như sau:

– Với các tính từ có 1 âm tiết thì ta thêm đuôi EST đằng sau tính từ

– Với các tính từ có 2 âm tiết trở lên thì ta thêm chữ MOST trước tính từ ấy

– Với các trạng từ thì ta thêm chữ MOST trước tính từ ấy

4. Các dạng đặc biệt

– So sánh cấp tiến “càng…càng…”: The + comparative1, the + comparative2

E.g: The bigger, the better (Càng lớn càng tốt)

The thicker, the larger (Càng dày càng to)

– So sánh tăng:

E.g: The weather is getting colder and colder (Trời càng ngày càng lạnh)

The price are becoming more and more expensive (Giá cả càng ngày càng tăng)

– So sánh bội số: S1 + V + twice/three times/… + comparative + than S2

Advertisements

One thought on “Thể so sánh (Sorry for my laziness :()

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s