những điều thú vị tiếng anh(p1)


 • Từ một âm tiết dài nhất trong tiếng Anh là “screeched”.
 • “Dreamt” là từ tiếng Anh duy nhất tận cùng bằng những chữ cái “mt”.
 • Dấu chấm trên chữ cái “i” gọi là “tittle”.
 • Từ “set” có nhiều định nghĩa hơn bất cứ từ nào trong tiếng Anh.
 • “Underground” là từ duy nhất trong tiếng Anh bắt đầu và kết thúc bằng “und”
 • Chỉ có 4 từ trong tiếng Anh kết thúc bằng “-dous”: tremendous, horrendous, stupendous, hazardous.
 •  “stewardesses” là từ tiếng Anh dài nhất được gõ bằng tay trái
 • Từ duy nhất có 15 chữ cái được đánh vần mà không phải nhắc lại một chữ cái nào là uncopyrightable.
 • Từ “queue” là từ duy nhất trong tiếng Anh được phát âm giống nhau khi bỏ bốn chữ cái cuối cùng.
 • “Widow” là từ dạng giống cái duy nhất trong tiếng Anh ngắn hơn dạng giống đực của nó. (widower).
 • Chỉ có một từ tiếng Anh duy nhất có 3 bộ đôi chữ cái liên tiếp nhau “Bookkeeper”
 • Có ít nhất hai từ tiếng Anh sử dụng tất cả nguyên âm theo đúng thứ tự và kết thúc bằng chữ cái Y: abstemiously facetiously. (tiếng Anh có 5 nguyên âm, theo thứ tự là A, E, I, O, U)
 • Chữ cái hay được sử dụng nhất trong bảng chữ cái tiếng Anh là “E”“Q” ít được sử dụng nhất.
 • “Goddessship” là từ tiếng Anh duy nhất có chữ cái được lặp lại ba lần liên tiếp.
 • Câu “The quick brown fox jumps over the lazy dog” sử dụng tất cả chữ cái của bảng chữ cái!
 • Tên hồ dài nhất thế giới có 45 chữ cái (Lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg).
 • Rhythm là từ tiếng Anh dài nhất có một nguyên âm).
 • Từ dài nhất trong tiếng Anh là “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis “, đó là tên của một bệnh về phổi do hít phải bụi của núi lửa hoặc các bụi tương tự.
 • “Jack” là tên phổ biến nhất trong những bài hát ru cho trẻ em.
 • Trong tiếng Anh có duy nhất 3 từ có một chữ cái được lặp lại 6 lần. Degenerescence, Invisibility, nonannouncement.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s